Πλατφόρμα Εκμάθησης Αποτελέσματα

PR1. Έκθεση Ανάλυσης

Ανάλυση της κατάστασης και των αναγκών των ατόμων με δυσλεξία

LEX(e)CON

Smart Entrepreneurship for People with Dyslexia

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-ADU-000048225

Scroll to Top